Uthyrningspolicy Skurupshem AB

Sökande måste ha fyllt 18 år, vara anmäld i bostadskön och inneha svenskt personnummer. Gäller även eventuell medsökande. Lägenheterna erbjuds i första hand efter kötid/poäng och förmedlas via Internet/ Mina sidor.

Sökande ska ha en godtagbar inkomst i förhållande till hyran för den sökta lägenheten. Den disponibla månadsinkomsten (inkomst efter skatt) ska motsvara minst två (2) gånger månadshyran. Som inkomst räknas förvärvsinkomst, sjukpenning, handikappersättning, pension, arbetslöshetskassa, inkomst av kapital och studielån/CSN.

Sökande ska kunna styrka disponibel inkomst. Om hushållets inkomst bedöms vara otillräcklig kan detta kompenseras med en godkänd borgen.

En kreditkontroll samt kontroll av boendereferenser görs före kontraktsskrivning. Sökande får inte ha skuld hos Kronofogden, några betalningsanmärkningar eller andra för boendet negativa referenser. Sökande får inte ha oreglerade skulder till Skurupshem.

Antalet personer som skall bo i den aktuella lägenheten, skall vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek och disposition/planlösning.
Generella regler är två personer per sovrum. Hyresavtal tecknas ej med person som inte har för avsikt att nyttja lägenheten för varaktigt boende.

Skurupshem AB ger inga förturer utifrån sociala, ekonomiska eller medicinska skäl. Bostadsbehov för hushåll med särskilda stödbehov tillgodoses genom samarbete mellan Skurups kommun och Individ och Familjeomsorg.

Kontrakt som är tecknade med Individ och Familjeomsorg kan på IFOs begäran få ny prövning och överlåtas till den boende först efter 2 år. Ny kreditbedömning görs samt att boendet har varit utan anmärkning.

Internomflyttning kan endast göras om hyresgästen bott i nuvarande bostad i minst 2 år, står anmäld i bostadskön samt att hyresbetalningarna fungerat och inga störningar noterats. En förbesiktning av nuvarande bostad görs alltid. Eventuella kostnader på onormalt slitage ska regleras enligt överenskommelse. Uppsägningstiden vid internomflyttning är 2 månader.

Beslut om undantag från gällande policy får endast göras av vd.